Idi na dnoStranica: 1
TEMA: povracaj
#1461
povracaj

povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
Postovani zanima me kako se pravilno knjizi povracaj novca?
 
Tema je zaključana.
#1462
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 1
Dobar dan,
Vi se verovatno ne zovete ovako, kako ste napisali
A i pretpostavljam da mislite na povrat novca.
Pojasnite malo kakav je povrat u pitanju - da li ste nekome nešto platili više nego što treba, da li nekome vraćate zajam, da li Vam je neki kupac nešto vratio od prodatih dobara, pa treba da mu vratite novac, ...
Znači, ko kome vraća (a ne povraća) novac i iz kog razloga.
Pozdrav!
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Tema je zaključana.
#1463
dejan

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
Pozdrav Olgice

Radi se o tome da je kupac uplatio vise od onoga sto je fakturisano(permutovao cifre)
da ne bih izdavao avansni racun pa posle razmisljao o njemu zelim da mu vratim taj iznos.

hvala
 
Tema je zaključana.
#1464
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 1
Dobar dan, Dejane,
Ako je permutacija očigledna, po meni treba da uradite sledeće: nalogom za prenos vratite taj više primljeni iznos, a u opisu neka stoji "povrat više uplaćenog novca po Računu/Fakturi broj _____, od dana ________ .
I, vratite novac do isteka roka za obračun i plaćanje PDV, da Vam ne bi kontrola uzela za zlo to što niste izdali avansni račun i po njemu platili PDV.
Ukoliko Vam je to iz nekog prethodnog poreskog perioda, mislim da ipak ne bi trebalo da imate problema, ali, samo ukoliko u nalogu za vraćanje novca navedete broj i datum računa po kome Vam je kupac više uplatio, a posebno zbog toga što je u Vašem slučaju greška - permutacija očigledna i dokaziva.
Pozdrav!
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Tema je zaključana.
#1465
drnesha

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
Poštovani !

I jedno i drugo jeste logično, ali nije po zakonu.

Prvo, ako je kupac greškom uplatio veći iznos od iznosa na fakturi, a greška je primećena u istom PDV periodu, dužan je Knjižnim zaduženjem da zaduži za taj iznos dobavljača, koji će overiti kopiju i vratiti kupcu, na osnovu čega će se izvršiti odgovarajuće knjiženje osnovice i pdv za preplaćeni iznos i kod jedne i kod druge strane.

Ako je greška primećena kasnije, posle PDV obračuna, neophodno je popuniti ispravljenu PPPDV prijavu.

U suprotnom, rizikujete kaznu za nepropisno vođenje PDV evidencije.

Sve ovo je moguće rešiti knjiženjem viška uplate na avanse, uz vođenje odgovarajuće evidencije.

Zakon ne poznaje definicije poput "očigledne permutacije" i slično, ali priznaje mogućnost greške, pogrešne uplate i slično, a navodi mogućnost ispravke na gore spomenut način.
 
Tema je zaključana.
#1466
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 1
U-u-u-u-ps,
Stop, dok ne proverimo!
Drnesho, pls, gde zakonodavac navodi mogućnost ispravke na način, koji ste spomenuli (koji propis, koji član...)?
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Tema je zaključana.
#1467
drnesha

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
Draga Olgice, baš mi ne verujete na reč? 8(

Zakon o PDV-u kaže:

Clan 16.

Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

1) promet dobara i usluga;

2) naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga;


Izmena poreske osnovice

Clan 21.

Ako se izmeni osnovica za promet dobara i usluga koji podleže oporezivanju, obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV, koji duguje po tom osnovu, ispravi u skladu sa izmenom.

Obaveza iz stava 1. ovog člana odnosi se i na lica iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona.

Ako se osnovica naknadno izmeni zbog vraćanja dobara ili poništenja ugovora, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da ispravi iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga izmeni odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga.

Obveznik može da izmeni osnovicu za iznos naknade koji nije naplaćen samo na osnovu pravnosnažne odluke suda o zaključenom stečajnom postupku ili prinudnom poravnanju.

Ako obveznik koji je izmenio osnovicu u skladu sa stavom 4. ovog člana primi naknadu ili deo naknade za isporučena dobra i usluge u vezi sa kojima je dozvoljena izmena osnovice, dužan je da na primljeni iznos naknade obračuna PDV.

Izmena osnovice iz st. 1 - 4. ovog člana vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena.

Ako se u skladu sa carinskim propisima izmeni osnovica za uvoz dobara koja podležu PDV, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Clan 31.

Ako dođe do izmene osnovice oporezivog prometa dobara i usluga, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga dužan je da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario.

Ispravka odbitka prethodnog poreza iz stava 1. ovog člana odnosi se i na primaoca dobara ili usluga iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona.

Ispravka odbitka prethodnog poreza iz stava 1. ovog člana vrši se i u slučajevima vraćanja dobara, poništenja ugovora i pravnosnažne odluke suda o zaključenom prinudnom poravnanju, u skladu sa članom 21. st. 3. i 4. ovog zakona.

Ako je PDV za uvoz dobara, koji je odbijen kao prethodni porez, povećan, smanjen, refundiran ili obveznik oslobođen obaveze plaćanja, obveznik je dužan da, na osnovu carinskog dokumenta ili odluke carinskog organa, ispravi odbitak prethodnog poreza u skladu sa tom izmenom.

Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu u kojem je izmenjena osnovica.

Zakon o raöunovodstvu u reviziji kaže:

Član 20.

Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.

I naravno, MRS 8 - taöke 41 - 49 koje bliže opisuju način i modalitete ispravljanja SVIH grešaka u toku poslovanja, bez obzira na način njihovog nastanka.

Ukratko, u sluöaju pogrešne uplate se mora izvršiti doknjižavanje ili naknadno knjiženje, a sve na osnovu Knjižnog pisma, koje je knjigovodstveni dokument na osnovu kojeg se vrše ispravke iznosa.

Drugi deo problema je vezan za PDV, jer se smatra da je PDV obaveza nastala uplatom ili isporukom dobara, šta prvo nastupi, te se mora ispraviti i odgovarajuća evidencija.

Kazne za neažurnost su velike, i moguće ih je platiti po bilo kom od navedenih osnova, tako da se sa ovim nije igrati.
 
Tema je zaključana.
#1468
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 1
E, dragi Drnesho, pa nije da ne verujem, već mi je Vaš komentar bio signal da negde grešim...

A evo šta sada mislim, pa se usuđujem i da tvrdim: sve što ste citirali je tačno, pročitala sam ga, brateeee, milion puta!
Samo Vam je jedno promaklo: nije izvršen promet!!!, pa nema ni onog prvog uslova: primljena naknada pre nego što je izvršen promet.

Ako i dalje mislite da pogrešno više uplaćeni novac po izdatom računu treba tretirati kao unapred naplaćeni promet, onda, blago meni, Drnesho, poreski organi plaču za Vama Ma, šalim se!
Nema prometa, nema unapred naplaćene naknade i nema PDV-a, nema izmene osnovice, nema poništenja ugovora, kakva crna knjižna zaduženja, kada nema prometa (pod pretpostavkom da je Dejan istinito prikazao nastalu situaciju sa preplatom od kupca), tako da Vam i dalje ne verujem

Ali Vas pozdravljam i nastaviću i dalje da pažljivo čitam Vaše komentare i da uživam.

P.S. Kazne su drakonske (najniža 115.000,00 sa troškovima postupka), tako da Vas apsolutno podržavam u stavu da treba biti ekstremno oprezan kod PDV-a, ali ne treba baš iz straha na sve živo obračunavati i plaćati PDV... pa, zar ne?
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Tema je zaključana.
#1469
drnesha

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
Promet jeste izvršen, jer je faktura plaćena, višak novca u preplati, te se po Zakonu o PDV-u desilo plaćanje unapred - avans.

Iz toga, kao i iz praktičnog iskustva, mogu odgovorno da tvrdim da bilo koji inspektor može da utvrdi da je promet nastao i na osnovu toga da sankcioniše.

Iz tog, i samo iz tog razloga, svima prijateljski predlažem metodu koju sam ranije objasnio. Dok ne objasniš ljudožderima da si žilav i neukusan, već će oni podložiti kotlić i krenuti da te krčkaju.
 
Tema je zaključana.
#1470
drnesha

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
I da dodam jedan očiti primer da se sve mora voditi po avansu:

platite iznos na primer za telefonski račun, zaokruženo na dinar više. Sledećeg meseca dobićete račun u punom iznosu, a iznos za uplatu umanjen za preplaćeni iznos. U Telekom evidenciji PDV-a će biti avansno odobren preplaćeni iznos.

Ako se javite telefonom i objasnite grešku, dobićete Knjižno odobrenje na preplaćeni iznos, te će Vam sledeći račun biti umanjen odmah za isti. Nema avansa u Telekomovoj evidenciji PDV-a, jer se potire Knjižnim pismom.

Lično iskustvo je neprocenjivo, a ovo gore primenjuju skoro sva preduzeća sa kojima poslujem. Oni tako rade ne po mojoj preporuci, već stanovitih inspektora.
 
Tema je zaključana.
#1471
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 1
Dobro jutro, Drnesho,
Ma, promet je, prema voljenom & citiranom Zakonu, ili isporuka dobara, ili vršenje usluga, a ne plaćanje, pa ni plaćanje avansa - uostalom, ni primljeni avans nije nešto što smo dobili za isporučeno dobro ili za izvršenu uslugu, već za budući promet, pa nema ni osnovice iz primljenog avansa u PP PDV...A, koliko sam razumela Dejana, prometa ovde neće ni biti.
Mislim da se čak ni (svi) ljudožderi ne bi složili sa Vašim mišljenjem.
Bilo bi dobro da se neko od njih uključi u ovu raspravu.
Pozdrav!

P.S. Ako nema avansa u PDV evidenciji, da li Telekom plati PDV na taj preplaćeni iznos?
I, uostalom, ko kaže da oni rade pravilno? Između ostalog izdaju račune bez potpisa i pečata! Zamislite kada bismo mi izdavali račune na kojima su otštampani naši skenirani potpisi i pečati!

I, ovde moram da prokomentarišem još nešto, što će Vama možda biti smešno, ali ipak: pravilno ste upotrebili reč "preplaćeni" iznos! Muka mi je od termina "preTplaćeni" iznos, koji koristi priličan broj naših koleginica i kolega...
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Tema je zaključana.
#1472
drnesha

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
Preplata - kada je nešto plaćeno više nego što treba (preplaćeni auto, pevaljka u kafani, fudbaler u timu).

PreTplata - kada ste pretplaćeni (abonirani) na časopis, karte za pozorište i slično. Nekada se umesto pretplatnik govorilo abonent ili u Vukovo vreme - prenumerant.

Što se tiče povraćaja novca, ja svoje rekoh. Mišljenja i jesu izneta, pa Dejanu kako drago...

Ne bih se složio sa gore navedenim glede Telekom računa. Svi računi koje dobijate od EPS-a, Telekoma, Telenora, razne režijske račune, komunalno, vodovod, imaju sličan natpis i oni su važeći bez pečata i potpisa. Zamislite referenta koji potpisuje 80.000 računa mesečno. Zamislite 1000 referenata koji to rade, a firma ima samo nekoliko pečata. Dakle, ovo su legalni računi, uz klauzulu da su štampani na računaru i važeći bez pečata i potpisa.
 
Tema je zaključana.
#1473
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 1
E, Dragi moj Drnesho, umalo da me razočarate!
Niste jedini, koji je "progutao" ingenioznu klauzulu, koju su, čini mi se, izmislili programeri, da bi "olakšali" onima, koji izdaju veliki broj računa, a to je ono čuveno: "račun je urađen na računaru i važeći je bez potpisa i pečata"!!!
Obzirom na cene usluga i plate članova upravnih odbora javnih komunalnih kuća, mogla bih da zamislim, bar u dane izdavanja računa, hiljadu nezaposlenih kako overavaju račune.
Ako se dobro sećam, jednom ste napisali da čitate propise, a to se, uostalom i vidi, prepuni ste znanja! Ali, promaklo Vam je da račun, koji nije potpisan, nije validna računovodstvena isprava, ni po propisima o računovodstvu, ni po propisima o trgovini, a da ne gnjavim nabrajanjem, postoji čak i sudska presuda Višeg Trgovinskog Suda u kojoj stoji da računovodstvena isprava nije validna bez potpisa i pečata.
Meni ova presuda nije ni trebala, ne pada mi na pamet niti da izdajem račune bez potpisa i pečata, niti da ih primam neoverene - bez potpisa i pečata.
Zamislite da od mene primite račun bez potpisa i pečata na 118.000,00 dinara, u kome je 18.000,00 dinara PDV-a...Da li biste tih 18.000,00 dinara koristili kao prethodni PDV?
Pa, odmah biste me zvali da ga overim, je li tako?
Ali, iz računa javnih komunalnih kuća i ja koristim prethodni PDV, znajući da to nije u redu i, kao i svi, računam da će to proći nekažnjeno, jer "svi tako izdaju račune i svi tako rade"...
Pozdrav!
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Tema je zaključana.
#1474
drnesha

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
TRETMAN RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA


Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 110-00-00275/2007-16

Beograd, 26.07.2007. god.
U članu 9. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/06) propisano je da računovodstvena isprava predstavlja pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promeni i obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama, tako da se iz računovodstvene isprave može saznati osnov i vrsta poslovne promene i koja je potpisana od strane lica koja su ovlašćena za sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava.

U st. 4. do 7. ovog člana propisano je:

– da se računovodstvenom ispravom smatra i isprava koja je dobijena telekomunikacionim putem, uključujući i elektronsku razmenu podataka između računara u skladu sa odgovarajućim standardima iz ove oblasti;

– da računovodstvena isprava poslata telekomunikacionim putem mora da bude potpisana digitalnim potpisom, u skladu sa zakonom i potvrđena elektronskom porukom na osnovu ugovora koji je potpisan između pošiljaoca i primaoca;

– da je pošiljalac odgovoran da podaci na ulazu u telekomunikacioni sistem budu zasnovani na računovodstvenim ispravama, kao i za čuvanje originalne isprave;

– da je za tačnost prenesenih poruka odgovoran davalac usluga, odnosno posrednik u obavljanju EDI (Electronic Data Interchange) transakcije.

U članu 10. stav 1. Zakona propisano je da lica odgovorna sa sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava svojim potpisom, u pisanom ili elektronskom obliku, potvrđuju da je računovodstvena isprava potpuna, istinita, računski tačna i da prikazuje poslovnu promenu, dok je u stavu 3. istog člana propisano da računovodstvene isprave sastavljene na računaru mogu da imaju elektronski potpis lica koje je ispravu sastavilo ili autorizovan digitalni potpis.

Na osnovu navedenog, prema mišljenju Ministarstva finansija, računovodstvena isprava sastavljena na računaru ne mora da ima pečat i potpis, ukoliko je potpisom u elektronskom obliku potvrđena od lica odgovornog za njeno sastavljanje i kontrolu, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Tako da draga Olgice, pošto u Pravilniku o vođenju računovodstva sva JP imaju klauzulu o pečatu i potpisu, a od 2009 i o elektronskom potpisu (jer su svi prepisani od Elektroprivrede i TVB davne 1971, uvođenjem KIENZLE računskih mašina, i u skladu sa tim i dopunjeni, menjani i slično) - njima baš niko ništa ne može. A neće moći ni Vama, ako u sopstvenom Pravilniku stavite te članove i opišete prava i obaveze potpisnika. Provereno i funkcioniše, bar tamo gde ja radim tj PROGRAMIRAM.
 
Tema je zaključana.
#1475
dp
Korisnik nije na mreži Kliknite ovde da biste videli profil ovog korisnika
lidder
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 0
..."njima baš niko ništa ne može" je nešto sa čime se slažem 100%. I zato i samo zato što im niko ništa ne može takve stvari i rade. Na papiru nema nikakvog, pa ni elektronskog, potpisa koji se navodi kao moguć, a da nije pisani na dokumentu.

Za to šta piše u njihovim pravilnicima mene može da je baš briga, pošto ja radim po zakonu koji je meni dostupan, a ne po njihovim pravilnicima. Šta ako u mojim internim pravilnicima piše da ne može bez pečata? Hoće li oni da promene način rada zbog mojih internih pravilnika o računovodstvu? Neće, a moj pravilnik je jednako važan meni kao njihov njima - čak, nekom statutarnom odlukom je moguće propisati stvari koje nisu dozvoljene zakonom i to je za tu firmu zakon dok neko to na sudu ne ospori, ali to ne znači da se svi ostali van te firme moraju povinovati tim pravilima iz te statutarne odluke.

Ono na početku da im niko ništa ne može je jedini "argument". Ostalo što je novođeno iz zakona važi za nas smrtnike. I dok se taj i takav ne promeni, dokumenti će morati da se potpisuju, osim u firmama kojima niko ništa ne može.

DP/ND
 
Ako tražite "knjigovodstveni program" ili "ERP program" i to za 15 ili 150 eura, razmislite ponovo: Da li je to pravo mesto za uštedu? Ako svoje poslovanje cenite tako malo, samo toliko možete i očekivati od njega.
Tema je zaključana.
#1476
drnesha

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
Dragi i poštovani kolega, Zakon o elektronskom potpisu u Čl.3 kaže:

Elektronskom dokumentu se ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga
samo zbog toga što je u elektronskom obliku.

Tako da je početak i kraj svega baš tu - u elektronskom dokumentu.

Takođe, Zakon o elektronskom dokumentu kaže:

Izrada elektronskog dokumenta

Član 5.

Elektronski dokument izrađuje se primenom bilo koje dostupne i upotrebljive informaciono-komunikacione tehnologije, ako zakonom nije drugačije određeno.

Elektronski dokument koji predstavlja arhivsku građu izrađuje se u standardizovanim formatima koji zadovoljavaju potrebe trajnog arhiviranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje arhivska građa.

Elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra se originalom.

Elektronski dokument koji je nastao digitalizacijom izvornog dokumenta čija forma nije elektronska, smatra se kopijom izvornog dokumenta.

Elektronski dokument iz stava 4. ovog člana ima istu pravnu snagu kao i izvorni dokument, ako je:

1) digitalizaciju obavio organ vlasti u vršenju svojih nadležnosti i ovlašćenja, odnosno pravno lice ili preduzetnik u obavljanju svojih delatnosti;

2) istovetnost sa izvornim dokumentom kvalifikovanim elektronskim potpisom potvrdilo ovlašćeno lice organa vlasti, odnosno ovlašćeno lice pravnog lica ili preduzetnik.

Radio sam i na nacrtu i na donošenju oba ova Zakona i mogu reći da je EU regulativa ovde doslovno preslikana i kod nas. Nemate obavezu da dokazujete da je elektronski dokument original, već druga strana ima obavezu da dokazuje da on nije formiran po ova dva Zakona. Zato - bez brige, ako Vas neko pita o Računima na računaru bez pečata i potpisa. Već sam ojadio državu na 15 ročišta, pa ako treba i pravni savet - tu sam...
 
Tema je zaključana.
#1477
dp
Korisnik nije na mreži Kliknite ovde da biste videli profil ovog korisnika
lidder
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 0
...Biće da ste u pravu.

Moraću, izgleda, da sa pažnjom pročitam taj i još neke zakone. Ovako kako mi sada izgleda, nisam bio u pravu i pitanje je samo - koliko dugo? Zakon o elektronskom potpisu postoji par godina, i izgleda da je od tada moguća varijanta sa tom klauzulom, a pitanje te klauzule se provlači kao sporno (bar kod mene) od 1991...

Zahvaljujem na informaciji, kolega.

DP/ND
 
Ako tražite "knjigovodstveni program" ili "ERP program" i to za 15 ili 150 eura, razmislite ponovo: Da li je to pravo mesto za uštedu? Ako svoje poslovanje cenite tako malo, samo toliko možete i očekivati od njega.
Tema je zaključana.
#1478
drnesha

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
Zakon o elektronskom potpisu je važeći od 2004, Sl.Gl.135/04 i od tada ste mogli bez smetnji da izdajete elektronsku dokumentaciju, bez pečata i potpisa.

Zakon o elektronskom dokumentu je važeći od 2009, Sl.Gl.51/09, pre tog datuma ste mogli da se pozivate na Zakon o elektronskom potpisu.

U svakom slučaju, čitanje propisa i zakona nije ni Olgici ni Vama jača strana, kao ni većini ljudi koji nemaju previše vremena za tzv."nebitne stvari". Verovatno je u pitanju mladost i neiskustvo, ne vidim drugi razlog 8)))

Zato je povremeno, moja malenkost tu 8)

Da Vas spreči da korišćenjem logike zapadnete u nevolje.

Tamo gde prestaje logika, počinju Zakoni - a oni su pravljeni da budu pravični, ne logični.

Kada bih bio dobar programer kao Vi, ili dobar knjigovođa kao Olgica, verovatno me pravo nikada ne bi zanimalo. Ovako - ostvarujem profit od pružanja pravnih saveta ljudima poput Vas, ali ne i Vama. Vi ste moji prijatelji. I ne samo virtuelni...
 
Tema je zaključana.
#1479
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 1
Ma, bre, Drnesho, nemojte da se pravite važni!
Elektronski dokument pretpostavlja digitalni potpis, a taj je za sada, dobilo samo nekoliko velikih firmi.
Znači, digitalni dokument jeste dokument urađen na računaru, ali da bi bio validan kao računovodstvena isprava, mora da ima i digitalni poptis, što podrazumeva da vam je nadležna ustanova taj potpis dodelila sa svim digitalnim procedurama, kodovima, zaštitom i slično. A do tada, potpis u originalu i pečat. I bez brljotina tipa "...validan je bez potpisa i pečata" ...Pa, molim Vas, vređate čitaocima inteligenciju - ako račun ima digitalni potpis, kao što Vi tvrdite (pogrešno, po meni), zašto na računu piše "...bez potpisa..."?
Nije još sve spremno u Srbiji za digitalno potpisivanje bilo čega i pitam se kada će i biti. Ja, naravno, jedva čekam - neću više ratovati sa klijentima oko dokumentacije.
A, što se tiče čitanja zakona, ja se usuđujem da mislim da sam za onoliko godina studiranja u "žutoj kući" 15 godina rada u državnoj upravi i već drugi vek bavljanja pravom - čitanjem i tumačenjem zakona i podzakonskih akata, ponešto naučila - makar da čitam propise, pa posle toliko vremena uopšte ne mislim da je pravo nebitno, naprotiv, a i ne usuđujem se da mislim da sve znam i da ističem šta sam sve u životu (i u radu) uradila i postigla, pa mi je stoga i svaki pravni savet dobro došao, pa naravno i od Vas - da li smo kolege?
DP je za mene takođe neko ko zna da čita zakone i ko se propisima bavi baš kako treba, tako da Vas u mojim očima može izvaditi samo mladost, a za uvrede ćete se iskupiti u nekoj kafani, samo dok utvrdim da li se nas dvoje i lično poznajemo, a gde ću Vam dati kraći kurs o tome šta je digitalni potpis i kako se čitaju propisi! Pošto ovde nije sporan digitalni dokument, nego digitalni potpis - nemojte dovoditi u zabludu ni dp-a!
Sram Vas bilo i srdačan pozdrav!
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Tema je zaključana.
#1480
drnesha

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
Draga Olgice,

postoje dve vrste digitalnog potpisa:
običan (skeniran ili na drugi način ELEKTRONSKI pohranjen) i
autorizovani digitalni potpis (na osnovu certifikata od nekog tela ili ustanove).

Srž celog problema je da Vam je promaklo da je bilo kakav elektronski dokument potpisan na način propisan zakonom ako se može utvrditi nekoliko činjenica, koje su pre svega ELEKTRONSKI pandani stvari u realnom, fizičkom svetu.

O ovome sam držao seriju predavanja u mnogim državnim organima, kao i u inostranstvu na raznim tribinama od 2004-2009. Jako dobro sam upoznat sa svim delovima Zakona, i odgovorno tvrdim da je sve što sam naveo po Zakonu, tačno, precizno i UPOTREBLJIVO.

Glavna rečenica je svakako: "Elektronskom dokumentu se ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga samo zbog toga što je u elektronskom obliku."

Sve najbolje, i ukoliko Vam treba pojašnjenje oko elektronskog potpisa i dokumentacije, ja sam na raspolaganju...

Što se tiče kafane i pića - birajte i mesto i vreme. Ja sam penzioner, tako da imam svo vreme ovoga sveta.
 
Tema je zaključana.
#1481
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 1
Ne bih nikada provalila da ste penzioner, a kafanu ću lako odabrati, samo da se raziđe dim od ovih poreskih bilansa i prijava i PDV-a.
Da li sam dobro razumela, na kraju svega, da ja imam pravo da uradim račun na računaru i da napišem da je urađen na računaru i da je punovažan bez potpisa i pečata i da ga nepotpisan i bez pečata pošaljem svom klijentu? Iako nemam nigde sertifikovan nikakav potpis u elektronskoj formi, samo imam deponovan potpis u APR i kod banaka.
Meni uopšte nije bila nikada sporna elektronska forma dokumenta, pa svi valjda već radimo na računarima račune, ali mi je i dalje sporno to da bez potpisa račun nije validan, te da po meni mora da ima bar elektronski potpis, a elektronske potpise još nemamo. Telekom je dobio, čini mi se, akreditaciju za izdavanje elektronskih potpisa, ali ne znam da je to zaživelo.
Hvala i pozdrav!
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Tema je zaključana.
#1482
drnesha

Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci  
Račun je generisan na računaru, važeći je bez potpisa i pečata.

Sled stvari je sledeći:

Softver koji štampa Fakturu poseduje elektronski potpis ovlašćene osobe koja je fakturu izdala - NE MORA BITI AUTORIZOVAN, dovoljno je i skenirati Odluku o fakturisanju za odgovarajući mesec ili bilo koji drugi period, ukoliko ovlašćeno lice nije menjano, sa potpisom i pečatom, formirati JPG fajl sa datecheck-om na dan donošenja Odluke i štampati fakture bez pečata i potpisa.

Ako baš želite, možete skenirani pečat i potpis štampati na fakturama, uz primenu stavova Zakona u vezi elektronskog potpisa (neautorizovanog, naravno).

Ovakav dokument je validna računovodstvena isprava SVUGDE i ZA SVAKOG. Onaj kome se to ne sviđa ili se plaši, može tražiti KOPIJU ELEKTRONSKOG DOKUMENTA, ali u tom slučaju mora biti navedeno da je to KOPIJA i da je original u elektronskoj formi.
 
Tema je zaključana.
#1486
dp
Korisnik nije na mreži Kliknite ovde da biste videli profil ovog korisnika
lidder
Odg: povracaj pre 9 godina, 4 meseci Karma: 0
...eventualni nastavak ove rasprave se nalazi na
drugoj temi koja je odgovarajuća.  drugoj temi koja je odgovarajuća.

Zahvaljujem Olgici i DrNeshi na doprinosu, samo napred! Ono oko pića i sličnog se dogovrite ali ja častim!
 
Poslednja izmena: 08.03.11 11:47 od dp.Razlog: typo
Ako tražite "knjigovodstveni program" ili "ERP program" i to za 15 ili 150 eura, razmislite ponovo: Da li je to pravo mesto za uštedu? Ako svoje poslovanje cenite tako malo, samo toliko možete i očekivati od njega.
Tema je zaključana.
Idi na vrhStranica: 1
Moderatori: HelpDesk